Chạy Theo Danh Lợi Hư Ảo

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To chase after dream-like and empty fame and fortune.