Chất Đa Da

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Citta (skt)—See Chất Đa.