Chấp Thọ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Thu nhiếp và thọ trì những gì đã được truyền trao—Impressions, ideas grasped and held.