Chấp Nhận Trở Ngại

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Take the troubles.