Chấp Lý Bỏ Sự

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Grasping at theory and neglecting practice.