Chấp Không

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Non-realist—To cling to emptiness (non-existence)—To carry the term “Emptiness.”