Chánh Trực Xả Phương Tiện

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Con đường thẳng loại bỏ tất cả mọi phương tiện—The straight way which has cast aside expediency.