Chánh Trực

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Thẳng Thắn: Correct and straight. 2) Nhứt Thừa Thiên Thai: The One Vehicle teaching of the T’ien-T’ai.