Chánh Thọ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Cảm thọ đúng về đối tượng trong khi thiền quán—Correct sensation of the object contemplated.