Chánh Sĩ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Bậc thức giả chơn chánh: Correct scholar. 2) Bồ Tát: Bodhisatva.