Chánh Pháp Hưng Thịnh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The True Dharma is still flourished.