Chánh Ngữ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Samyagvak (skt)—Nói đúng là giai đoạn thứ ba trong Bát Thánh đạo—Right speech, the third of the eightfold noble path. (A) Không nói—Don’t speak the following: -Nói đúng là không nói xấu phỉ báng vu khống và nói năng có thể mang lại sân hận, thù oán, chia rẽ và bất hòa giữa cá nhân và các đoàn thể: Abstaining from backbiting slander and talk that may bring about hatred, enmity, disunity and disharmony among individuals or groups of people. -Không nói dối: Abstaining from lying. -Không lạm dụng nhàn đàm hý luận: Abstaining from abuse and idle talk. -Không nói lời cộc cằn thô lỗ, thiếu lễ độ, hiểm độc và những lời sỉ nhục: Abstaining from harsh, rude, impolite, malicious language. -Không nói lời bừa bãi: Abstaining from careless words. (B) Nói—Do speak the following: -Nói điều chân thật: To speak the truth. -Nói bằng lời dịu dàng thân hữu và nhân đức: Utilize words that are soft, friendly and benevolent. -Dùng lời vui vẻ lịch sự, có ý nghĩa và có lợi ích: Utilize words that are pleasant, gentle, meaningful and useful. -Nói đúng lúc đúng chỗ: Speak at the right time and place. (A) Nếu không cần nói, hay không nói được điều lợi ích, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ im lặng, vì đây là sự im lặng cao thượng: If not necessary, or if one cannot say something useful, the Buddha advised people to keep silent. This is a noble silence. ** For more information, please see Bát Chánh Đạo.