Chánh Nghiệp

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Samyakkarmanta (skt)—Hành động đúng, tránh làm việc ác, thanh tịnh thân là giai đoạn thứ tư trong Bát Thánh Đạo—Right action, avoiding all wrong, purity of body, the fourth of the eightfold noble path. (A) Không nên làm (Nên tránh)—Not to do or avoid: -Không sát sanh: Abstaining from taking life. -Không trộm cắp: Abstaining from taking what is not given. -Không tà dâm: Abstaining from carnal indulgence or illicit sexual indulgence. (B) Nên làm—Should do: -Nên trau dồi từ bi: Cultivate compassion. -Chỉ lấy khi được cho: Take only things that are given. -Sống thanh tịnh và trong sạch: Living pure and chaste.