Chánh Đương Nhâm Ma Thời

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Just at such and such an hour.