Chân Vọng Nhị Tâm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Chân tâm và vọng tâm—The true and false minds: 1) Chân Tâm hay chân như tâm—The true bhutatathata mind defined as the ninth Amalavijnana. 2) Vọng Tâm tiêu biểu bởi tám thức: The false or illusion mind as represented by the eight vijnanas.