Chân Trí

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tattva-jnana or Viveka (skt)—True knowledge—Intuitive wisdom—Knowledge of truth. 1) Trí chân thật: Trí Bát Nhã—Wisdom or Knowledge of absolute (ultimate) truth. 2) Vô Trí: Knowledge of the no-thing, i.e. of the immaterial or absolute. 3) Thánh Trí: Trí duyên theo chân như thực tướng—Sage wisdom, or wisdom of the sage. 4) Chân trí là trí thấy sự vật như thực—Intuitive wisdom means knowledge of things as they are. 5) Trí hiểu biết về chân lý tuyệt đối, ngược lại với phương tiện trí. Chân trí có khả năng phân tích và phân loại vạn pháp theo thực tính của chúng: Knowledge of absolute truth which is contrasted to skilful knowledge. True knowledge has the ability to analyze and classify things according to their real properties.