Chân Thừa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Chân Ngôn Thừa—The true vehicle—The true teaching or doctrine—Mantra Vehicle.