Chấn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chấn động—To shake—To thunder—To tremble—To rouse.