Chân Tâm Rộng Lớn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Broad and spacious true mind.