Chân Phổ Hiền

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

A true P’u-Hsien or samanatabhadra, a living incarnation of P’u-Hsien.