Chân Như Nhứt Thực

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Chân như là chân lý duy nhất—Bhutatathata the only reality, the one bhutatathata reality.