Chân Ngôn Tông Bát Tổ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Eight patriarchs of the True Word Sect—See Chân Ngôn Bát Tổ.