Chân Ngôn Thừa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Mantrayana (skt)—See Chân Ngôn Tông.