Chân Đế Tục Đế

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The twofold truth, the higher truth and the worldly truth. 1) Chân Đế: Higher truth—Chân lý tuyệt đối—The higher truth. 2) Tục Đế: Worldly truth—Chân lý của thế giới hiện tượng—The phenomenal truth. ** For more information, please see Nhị Đế.