Chân Đạo

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Con đường của chân lý—The Truth, the true way; reality.