Chấm Dứt Mọi Trói Buộc Của Kiết Sử

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To stop one’s propensities and habits.