Câu-xá

Từ điển Đạo Uyển


倶舍; C: jùshè; J: kusha;
Có các nghĩa sau:

  1. Bao gồm, giữ, chứa, duy trì. Dịch sang tiếng Hán là Tạng;
  2. Chỉ A-tì-đạt-ma Câu-xá luận (阿毘達磨倶舍論) hay A-tì-đàm tông của Phật giáo.