拘絺羅池 ( 拘Câu 絺Hy 羅La 池trì )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)翻梵語九曰:「拘絺羅池,譯曰膝也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 翻phiên 梵Phạn 語ngữ 九cửu 曰viết 拘Câu 絺Hy 羅La 。 池trì , 譯dịch 曰viết 膝tất 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email