俱夜羅 ( 俱câu 夜dạ 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)譯曰隨鉢器。匙筋等也。所量輕重儀下曰:「俱夜羅器,此方譯為隨盋器。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 譯dịch 曰viết 隨tùy 鉢bát 器khí 。 匙thi 筋cân 等đẳng 也dã 。 所sở 量lượng 輕khinh 重trọng 儀nghi 下hạ 曰viết : 「 俱câu 夜dạ 羅la 器khí , 此thử 方phương 譯dịch 為vi 隨tùy 盋 器khí 。 」 。