CÁT ĐẰNG

Từ điển Đạo Uyển


葛藤; J: kattō; nghĩa là “dây leo” (chằng chòt), thường được dịch là dây “bìm bìm”, “sắn bìm”;

Một danh từ thường được sử dụng trong Thiền tông để chỉ việc lạm dụng ngôn ngữ văn tự để trình bày, giải thích Phật pháp. Danh từ “Cát đằng thiền” (kattō-zen) cũng thường được sử dụng để chỉ sự chấp trước, quá chú tâm vào văn tự được ghi trong kinh sách thay vì cố gắng tìm hiểu tu tập để trực nhận được chân lí được diễn bày trong nó.