馺婆訶 ( 馺cấp 婆bà 訶ha )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見蘇波訶條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 蘇tô 波ba 訶ha 條điều 。