CÁO

Từ điển Đạo Uyển


告; C: gào; J: koku, kō;

Có các nghĩa sau:

  1. Nói với, kể chuyện, trò chuỵên, nói; dạy, thông báo, tường trình, thức tỉnh cho; công bố cho;
  2. Kết tội;
  3. Thường được dùng trong văn kinh khi đức Phật dạy cho đệ tử, có nghĩa rộng là nói bằng âm thanh lớn cho thính chúng đông đảo.