CAO SA-DI

Từ điển Đạo Uyển

高沙彌; tk. 8/9, cũng được gọi là Dược Sơn Cao Sa-di (c: yàoshān gāo shāmí);

Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm.

Không rõ quê quán của Sư ở đâu. Ban đầu, Sư đến vấn Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Từ Nam Nhạc đến.” Dược Sơn hỏi: “Ði về đâu?” Sư thưa: “Ði Giang Lăng Thụ giới” Dược Sơn hỏi: “Thụ giới mong làm gì?” Sư thưa: “Mong thoát khỏi sinh tử.” Dược Sơn hỏi thêm: “Có một người không thụ giới, cũng không sinh tử để khỏi, ông biết chăng?” Sư hỏi: “Thế ấy thì giới luật của Phật dùng để làm gì?” Dược Sơn bảo: “Cái ông sa-di này còn môi lưỡi.” Sư nhân đây tỉnh ngộ, lễ bái rồi lui.

Ðến chiều, Dược Sơn thượng đường gọi: “Sa-di đến hồi sớm ở đâu?” Sư bước ra, Dược Sơn hỏi: “Ta nghe Trường An náo loạn, ông có biết chăng?” Sư thưa: “Nước con an ổn.” Dược Sơn hỏi: “Ông do xem kinh được, hay thưa hỏi được?” Sư thưa: “Chẳng do xem kinh, cũng chẳng do thưa hỏi.” Dược Sơn hỏi lại: “Có lắm người chẳng xem kinh, cũng chẳng thưa hỏi, vì sao họ chẳng được?” Sư thưa: “Chẳng nói họ chẳng được, chỉ vì chẳng chịu nhận.”Sư từ giã Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: “Ði đâu?” Sư thưa: “Con ở trong chúng có ngại nên đến bên đường cất một am tranh tiếp đãi trà nước cho khách qua lại.” Dược Sơn hỏi: “Sinh tử là việc lớn, sao chẳng thụ giới đi?” (có nghĩa là thụ giới để chính thức trở thành một Tỉ-khâu). Sư thưa: “Biết thì những việc ấy liền thôi, lại gọi cái gì là Giới?” Dược Sơn hài lòng bảo: “Ông đã biết như thế chẳng được lìa xa ta. Có lúc ta cùng ông lại cần gặp nhau.”

Không biết Sư tịch nơi nào.