CẢNH GIỚI ÁI

Từ điển Đạo Uyển


境界愛; C: jìngjiè ài; J: kyōgai ai;
Dính mắc vào các hiện tượng chung quanh mình, chẳng hạn như gia đình, nhà cửa, tài sản sở hữu đặc biệt lúc họ đang tiếp cận cái chết. Một trong Tam ái (三愛).