CĂN BẢN TRÍ

Từ điển Đạo Uyển


根本智; C: gēnběnzhì; J: konponchi;

Trí huệ bản hữu mà người ta dùng để thể nhập chân tính thực tại – chân đế, chân lí tối thượng (s: jñāna-sattva). Sau đó, chư Bồ Tát phát khởi Hậu đắc trí (後得智) để cứu độ chúng sinh.