CA-LỢI VƯƠNG

Từ điển Đạo Uyển

歌利王; C: gē lì wáng; J: kariō; S: kalinga-rāja.
Phiên âm chữ kalinga-rāja từ tiếng Phạn, có nghĩa là »Vua ác«, Hán dịch là Ác vương. Vua Ca-lợi là ác vương trong thói quá khứ đã làn lượt cắt đứt chân tay Đức Phật Thích-ca Mâu-ni (trong một đời trước) để thử năng lực nhẫn nhục của Đức Phật. Ca-lợi được đề cập trong kinh Kim Cương, nhưng chuyển kể đầy đủ về ông có trong tạng Pāli nguyên thuỷ.