BỐN TỰ TÍN

Từ điển Đạo Uyển


S: catur-vaiśaradya; P: catuvesārajja; Hán Việt: Tứ vô uý (四無畏), Tứ vô sở uý (四無所畏);
Bốn niềm tự tin của một vị Phật:

  1. Tự tin rằng mình thành Phật, bậc Chính đẳng chính giác;
  2. Tự tin rằng không còn Ô nhiễm (s: āśrava) sót lại;
  3. Tự tin rằng đã vượt qua mọi chướng ngại;
  4. Tự tin rằng đã giảng giáo pháp thoát khỏi Luân hồi.