倍離欲貪 ( 倍bội 離ly 欲dục 貪tham )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)欲界煩惱之總稱曰欲貪。在凡夫之位欲界見修二惑九品中,斷前六品者。謂為倍離欲貪,倍於斷分離欲貪三品,故曰倍。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 欲dục 界giới 煩phiền 惱não 之chi 總tổng 稱xưng 曰viết 欲dục 貪tham 。 在tại 凡phàm 夫phu 之chi 位vị 欲dục 界giới 見kiến 修tu 二nhị 惑hoặc 九cửu 品phẩm 中trung , 斷đoạn 前tiền 六lục 品phẩm 者giả 。 謂vị 為vi 倍bội 離ly 欲dục 貪tham , 倍bội 於ư 斷đoạn 分phân 離ly 欲dục 貪tham 三tam 品phẩm , 故cố 曰viết 倍bội 。

Print Friendly, PDF & Email