BỒ-ĐỀ PHẦN

Từ điển Đạo Uyển

菩提分; S: bodhipākṣika-dharma; P: bodhipak-khiya-dhamma;

Nguyên nghĩa là »Những điều cần thiết để đạt Bồ-đề«, bao gồm 37 Bồ-đề phần (三十七助道品; 37 trợ đạo phẩm; s: saptatriṃ-ṣaḍbodhipākṣika-dharma), được chia làm 7 nhóm:

  1. Bốn niệm xứ (四念處; Tứ niệm xứ; s: catuḥsmṛtyupasthāna);
  2. Bốn tinh tiến (四正勤; Tứ chính cần; s: samyak-prahānāni);
  3. Bốn Như ý túc (四如意足; Tứ như ý túc; s: ṛddhipāda);
  4. Năm Căn (五根; Ngũ căn; s: pañcendriya);
  5. Năm lực (無力; Ngũ lực; s, p: pañcabala);
  6. Bảy giác chi (七覺支; Thất giác chi; s: sapta-bodhyaṅga);
  7. Bát chính đạo (八正道; s: aṣṭāṅgika-mārga).