BỒ-ĐỀ ĐẠO TRƯỜNG

Từ điển Đạo Uyển


菩提道場; S, P: bodhimaṇḍala

Tên gọi của nơi Phật Thích-ca Toạ thiền, đạt Bồ-đề ở Giác Thành (s: bodhgayā). Những chỗ trang nghiêm thờ Phật cũng được gọi là Bồ-đề đạo trường.