BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO

Từ điển Đạo Uyển


平常心是道; J: heijōshin kore dō;

“Tâm bình thường tức là Ðạo,” một câu nói nổi tiếng của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện.
Câu này là một phần của một cuộc Vấn đáp giữa Nam Tuyền và môn đệ thượng thủ là Triệu Châu Tòng Thẩm, được Thiền sư Vô Môn Huệ Khai lưu lại trong Vô môn quan, Công án 19:

H 17: “Tâm bình thường là Ðạo”, lời khai thị của sư Nam Tuyền Phổ Nguyện cho Thiền sư Triệu Châu (bút pháp của Thiện Thuận).
– Triệu Châu hỏi: “Thế nào là đạo?”

– Nam Tuyền đáp: Tâm bình thường là đạo.

– Triệu Châu lại hỏi: “Nhắm hướng đến đó được không?”.

Nam Tuyền đáp: “Hướng đến càng xa”

Triệu Châu hỏi: “Nếu không nghĩ đến thì sao biết được đó là đạo?”.

Nam Tuyền đáp: “Ðạo không thuộc về biết hay không biết. Biết là biết sai, không biết là vô kí. Nếu thật sự đạt đạo thì bấy giờ cũng như thái hư, trống rỗng thênh thang, còn gượng chấp phải trái sao?”

Ngay câu này, Triệu Châu Ðốn ngộ.