BIỆT MÔN

Từ điển Đạo Uyển


別門; C: biémén; J: betsumon;

Đến với sự việt bằng một cách khác biệt; một cách nhìn Phật pháp khác biệt, v.v… thường được một tông phái riêng biệt đề cao, tương phản với Thông môn (通門), cách nhìn chung (theo Nhị chướng nghĩa 二障義).