BIỆT KÍ

Từ điển Đạo Uyển


別記; C: biéjì; J: bekki; K: pyǒlgi.

Viết tắt của Đại thừa khởi tín luận biệt kí (大乘起信論別記).