BIỆT CẢNH

Từ điển Đạo Uyển


別境; C: bié jìng; J: bekkyō; S: vibhāvanā.
Chỉ những tâm ý, hoặc các trạng thái tâm thức xuất hiện tuỳ theo những đối tượng hoặc điều kiện mà tâm đang hướng đến. Một chức năng đặc biệt của tâm thức, không tất nhiên phải hiện hành trong bất cứ trạng thái tâm thức nào mà thay vào đó, xuất hiện tuỳ theo Tâm vương nào đang hiện hành. Một tâm trạng có chức năng phán định những đối tượng đặc biệt. Sự bổ sung của những Biến hành (遍行) tâm sở. Theo Pháp tướng tông thì nhóm này thuộc về loại Tâm sở (心所). Biệt cảnh tâm sở bao gồm năm: Dục (欲); Thắng giải (勝解); Niệm (念); Định (定); và Huệ (慧).Nội dung