BÍCH-CHI-CA PHẬT-ĐÀ

Từ điển Đạo Uyển


辟支迦佛陀; S: pratyekabuddha; P: pacceka-buddha; dịch nghĩa Hán Việt: Duyên Giác Phật, Ðộc Giác Phật.
Ðộc giác Phật