BÍ MẬT TẬP HỘI TAN-TRA

Từ điển Đạo Uyển


祕密集會; S: guhyasamāja-tantra, cũng được gọi là Tam nghiệp bí mật kinh;
Tan-tra đầu tiên của Phật giáo, được biên soạn giữa thế kỉ 3 và 7, được xếp vào Vô thượng du-già tan-tra.