皮可漏子 ( 皮bì 可khả 漏lậu 子tử )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)見皮殼漏子條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 見kiến 皮bì 殼xác 漏lậu 子tử 條điều 。