鞞恕婆附 ( 鞞bệ 恕thứ 婆bà 附phụ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)見毘舍浮條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) 見kiến 毘Tỳ 舍Xá 浮Phù 條điều 。