鞞嚧杜那 ( 鞞bệ 嚧rô 杜đỗ 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)見毘盧舍那條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) 見kiến 毘Tỳ 盧Lô 舍Xá 那Na 條điều 。