鞞紐婆那 ( 鞞bệ 紐nữu 婆bà 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)Veṇuvana,譯曰竹林。見迦蘭陀條附錄。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) Ve ṇ uvana , 譯dịch 曰viết 竹trúc 林lâm 。 見kiến 迦Ca 蘭Lan 陀Đà 條điều 附phụ 錄lục 。